//:Initiate_uplink

The future came in devastation, but we bury it in the lights now, to forget. It was better once, they tell us not to say. Now, at the end of our century, we’ve rebuilt. The city neon glows brighter and casts a shadow deeper on the world.

This is just the beginning.

In the Pacific Megalopolis, a sickness is taking roots in the city’s guts. Dead angels are raising dark choirs to sooth our nightmares. They speak of a prophecy as old Patriots plan war. And Frode, a young sheep, can’t sleep. Even in dreams, there’s no rest no more, for a hungry God is waking up. Sing Hallelujah.

Chosen Shackles is a Vaporwave Cyberpunk Webserial. It will update biweekly [sat/tue] and reach novel length. This fiction is a spiritual successor in the Dirge series. Contact me at dirgewriter [at] gmail.

The screen is running static. Face your shadow.

☻HERE, CONSUMER //: TABLE OF CONTENTS
>ANNOUNCEMENT: NEW BOOK
>ESSAY: [What is Vaporwave Fiction?]
Ɇ₱ł₴ØĐɆ Ø₦Ɇ: ₮ⱧɆ Ⱡ₳₥฿
ΞARC I
 : CRADLE COFFIN
>A01[spicy_noodles]
>A02[numb_hand]
>A03[shallow_tragedy]
>B04[purloined_cat]
>B05[red_lettering]
>B06[two_certainties]
>C07[faster_fast]
>C08[lizard_brain]
>C09[blue_koolaid]
>D10[dreams_know]
>D11[unknown_unknowns]
>D12[uglier_thoughts]

 

c̞͕̣̻̙͇̆r̜̙̩͔ͧͯ̓ͩ̀͌i̳t̡̻͓͉͖̓ͮͬͅḭ̵͂̓͐ç̩̗̪̘͐͆a̵͖̫̭̬̝̰̗ͮͤͩ̔̽̾̚l̠̣͍̘̭̥̗ͮ͛͐ͮ ̡̭̺s̜̓̑ͫ̇ͪ̃̀y̯̞̮̖̖̥͟s̻̝ͪ̚ͅt̷͈̗̊̓̽̉̓̚e͍̻̭̭̬͑̉ͮm̷̼̣̦̣̫̐̿ͤ͗͒ ̪̼̾͂̋̋f̖̭͚̜̣a̞̰̺ͪí̞̓͌͠ḻ̤̦͙͂̉̋͐ͅu̝͖̮ͪ͐̽ͫͮr̻̗̦̻̮͍̻̽̅̋̀̐e̝̦͓̦ͯ ̩͗ͥ͒̐͂̆͛d͕̲̟̍̐ͫͥ̄ě̛̱̟͈̟͈ͫ͋ͮ̃̓t̫͎ͫ̊̾ͦͨ̐e̷͖̟̝̯̤̦̲̔c̖͈̬͕͛ͪ̃͗ͬ̔͝t͕́̾̎̋͗̓̚e̘͈̲͓̰̬̠͐̔̊̃ͭ̒d̦̟̘̥̫̯́

 

ΞARC II : FREER FEARLESS 
>E13[just_breathe]
>E14[fresh_baked]
>E15[friendly_girl]
>F16[salty_rain]
>F17[yes_hate]
>G18[accomplish_mission]
>G19[better_person]
>G20[fallen_construct]
>system reboot in progress
>H21[furthest_place]
>H22[lonely_bread]
>H23[shining_eyes]

 

L̪̪͖̹̹ͨ̍̑̋͛̄ō̝̱̞̮̳̱̫ͩa̮͔̲̥̟̖̪̾͗̽̒d̪̏ǐ̫͉̺̩̥̱̞̀̑͆n̖̣͎̟̦͍ͧ͑̆̆ͬ͒ğ̖̪͙̝̝̅͆͐̇̈ͅ/̗̗̏ͧ/͎̏ͨ̎͛̅:̱ͨ̒ͧm̯ͥ̿͊ͭr̺̩͍̭ͪ̒ͅ_̪̣̩̯͎̋̔̀͗̈͗͊s̠̪̞͒̓̀͛̋̿a̠̾̽͆̌͆ň̦ͯͣ͆̚d̬̜͇̻m̱͉ͭa̼̔̄́ͤnͤ̐̽̊2̘͍̣͋ͮ4͇͚̘̩̫̐̈́̎.̲ͣ̇̃ͅe̬͕̻͍̽̌͐x̱͓͙͈͚͊͌̋ͥ͐̚e̜ͨ̃ͦ͗

 

ΞARC III : AWAKE AWAY
>I25[ghostly_ideas]
>I26[cold_steel]
>I27[last_ride]
>J28[mediocre_ideas]
>J29[better_luck]
>J30[blackout_zone]
>k31[dark_legion]
>k32[more_familiar]
>k33[funny_things]
>L34[surprise_guest]
>L35[this_bogeyman]
>L36[midnight_man]

 

L̪̪͖̹̹ͨ̍̑̋͛̄ō̝̱̞̮̳̱̫ͩa̮͔̲̥̟̖̪̾͗̽̒d̪̏ǐ̫͉̺̩̥̱̞̀̑͆n̖̣͎̟̦͍ͧ͑̆̆ͬ͒ğ̖̪͙̝̝̅͆͐̇̈ͅ/̗̗̏ͧ/͎̏ͨ̎͛̅:̱ͨ̒ͧc̩̟̮̜ͬ̒͡y̡̰̠͉̠̰̋ͤͮ̆̃͂̇ͅb͍̤̘̰ͮ̎̽ḛ̴̪͍̺̻̪́̃r̞̺͓̲̫̠͋̑͑͑͌͡ͅc͏͎e͓͓͍͎̹͆ͭ̀͛lḛ̢̟̦̥͈̘̀̿ͦ͋̓ͯ̈ͅs̞̘̼͐̌̎̒ͭ͒t͓͖̜́i̤̻̩̗̦ͪ̑͛͋̿a͇͇͉̦̋l͍̤͙̮̊ͧ3̥̺̅͂͊̀̃̓7͈ͩ̃̊̄.̲ͣ̇̃ͅe̬͕̻͍̽̌͐x̱͓͙͈͚͊͌̋ͥ͐̚e̜ͨ̃ͦ͗

 

ΞARC IV : DESIRING DEATH
>M38[six_deep]
>M39[closed_coffin]
>M40[f̡ool̵s_e̢rr̷a̕nd̡]
>N41[dwindling_time]
>N42[one_impression]
>N43[never_lazarus]
>O44[total_collapse]
>O45[we_bastards]
>O46[small_remembrance]
>P47[killing_machines]
>P48[danger_strangers]
>P49[electric_boogaloo]

>Loading//:Q50my_armaggedon.exe

01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01101110 01101001 01100011 01100101 00101110 00100000 01101000 01100001 01110100 01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01100101 01110110 01101001 01101100 00101110 00100000 01110010 01100101 01100001 01100100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110011 01101000 01100001 01110010 01100101 00101110 00100000 01110011 01101101 01101001 01101100 01100101 01110010 00100000 01101001 01110011 00100000 01110111 01100001 01110100 01100011 01101000 01101001 01101110 01100111 00101110 00100000 01100101 01100001 01110100 00100000 01110011 01110000 01101001 01100011 01111001 00100000 01101110 01101111 01101111 01100100 01101100 01100101 01110011 00101110 00100000 01100011 01101000 01101111 01101011 01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01100100 01101001 01100101 00101110 00100000 01110010 01100101 01100001 01100100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110011 01101000 01100001 01110010 01100101 00101110